ساخت اسکرابر جهت محبوس کردن دوده های آلاینده صنعتی.

دنیای پلیمری