ساخت هود مکنده بخارات اسیدی از جنس پلی اتیلن و جوشکاری با دستگاه اتوماتیک اکسترود .

 

 

 

دنیای پلیمری