ساخت سینک های پلی اتیلن جهت مصارف آزمایشگاهی مقاوم دربرابر مواد اسیدی وشیمیایی.

دنیای پلیمری