ساخت میکسر پلی اتیلن همراه با شفت و پروانه با پایه و پله فلزی 

دنیای پلیمری