ساخت کولینگ تاور از جنس پلی اتیلن همراه با هواکش ،ارتفاع 6.5 متر

دنیای پلیمری