پروژه ساخت سانتریفیوژ(گریزانه) آقای اسماعیلی(شهرک صنعتی ایوانکی)

ساخت سانتریفیوژ از جنس پلی پرو پیلن جهت مکش بخارات اسیدی به خارج یا به داخل مخازن خنثی خنک کننده اسید

دنیای پلیمری