ساخت مخزن از جنس پلی پرو پیلن ،گرمایش تا 100 درجه و 4 بار فشار.

دنیای پلیمری