ساخت سانتریفیوژ(گریزانه)

سانتریفیوژ از جنس پلی پرو پیلن،پلی اتیلن و پی وی سی.

سانتریفیوژ دستگاه مکنده ای است که بخارات شیمیایی را از محیط صنعتی به خارج یا به داخل مخازن خنثی کننده شیمیایی هدایت می کند.

دنیای پلیمری